Ochrana osobných údajov

Informácie pre dotknuté osoby

v súvislosti so získavaním osobných údajov

v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

 

 1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

 

Prevádzkovateľom je Ing. Ľubica Marušinová, miesto podnikania: Žatevná 3279/8, 841 01 Bratislava-Dúbravka, IČO: 51 415 810, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, č. živnostenského registra 110-264612 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

adresa: Žatevná 8, 841 01 Bratislava

tel. č.: +421 948 776 815

e-mailová adresa: info@rastlinneprobiotika.skrast

Osobné údaje získava prevádzkovateľ iba od dotknutej osoby (zákazníka e-shopu).

 1. Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania
 • objednávka tovaru e-shopu → kúpna zmluva podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, (titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru, ak je iná ako adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo)
 • marketingová komunikácia s dotknutou osobou (zákazníkom e-shopu) → oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (zasielanie newslettera, iné formy priameho marketingu), (titul, meno, priezvisko,e-mailová adresa)

 

 1. Príjemcovia

Osobné údaje môže prevádzkovateľ poskytnúť týmto príjemcom:

 • podieľajúcim sa na dodávaní tovaru (Slovenská pošta, a.s.; Packeta Slovakia s.r.o.; GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.),
 • zaisťujúcim služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet s.r.o., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha, IČ: 28935675, Česká republika).

 

Pri platbe kartou poskytujete osobné údaje priamo spoločnosti Global Payments s.r.o. so sídlom V Olšinách 80/626, 100 00 Praha 10, IČO: 042 35 452, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 244453, konajúcou na Slovensku prostredníctvom svojej organizačnej zložky Global Payments s.r.o., organizačná zložka, so sídlom na Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 50 010 301.

 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje.  

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou (zákazníkom e-shopu) a prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),
 • po dobu, pokým je dotknutou osobou (zákazníkom e-shopu) namietnuté spracovávanie osobných údajov na účely marketingovej komunikácie.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov je prevádzkovateľ povinný osobné údaje vymazať.

 1. Práva dotknutej osoby

a) právo dotknutej osoby na prístup k osobným údajom (čl. 15 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: a) účely spracúvania; b) kategórie dotknutých osobných údajov; c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté; d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie; e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu; f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu; g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj; h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch

b) právo na opravu (čl. 16 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

c) právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) (čl. 17 Nariadenia)

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a)alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 (marketingová komunikácia)Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia; d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha; f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.

d) Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

e) Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a b) Nariadenia ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

f) Právo namietať (čl. 21 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia (spracúvanie osobných údajov na účely oprávneného záujmu sprostredkovateľa – marketingová komunikácia). Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu.Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

g) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 22 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

 1. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov

 

Poskytovanie osobných údajov je potrebné na uzatvorenie kúpnej zmluvy a plneniu povinností z nej. Dotknutá osoba (zákazník e-shopu) je povinná poskytnúť požadované osobné údaje a v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nebude schopný plniť svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a tovar nebude dodaný.

 

 1. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie a ani profilovanie uvedené v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia.

 

Práva uvedené pod bodom 6. písm. a) až f) si dotknutá osoba uplatní priamo u prevádzkovateľa písomnou formou alebo zaslaním e-mailu. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené v bode 1.