Obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1)  Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru zobrazeného na internetovej stránke predávajúceho www.rastlinneprobiotika.sk.

Údaje predávajúceho:

Obchodné meno:  Ing. Ľubica Marušinová

miesto podnikania: Žatevná 3279/8, 841 01 Bratislava 
Štát: Slovenská republika
IČO: 51 415 810
DIČ: 1039349289, IČ DPH: SK1039349289

Zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, č. živnostenského registra 110-264612

Číslo účtu:  IBAN: SK63 8360 5207 0042 0640 5298, mBank S.A., pobočka zahraničnej banky

(ďalej len „predávajúci“)

Zodpovedná osoba predávajúceho a kontakt:

Ing. Ľubica Marušinová

tel.:+ 421 948 776 815

e-mail:  info@rastlinneprobiotika.sk

Orgány dozoru, ktorému podlieha činnosť predávajúceho:

Slovenská obchodná inšpekcia(SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 02/ 58 272 172, 02/ 58 272 104, fax č.: 02/ 58 272 170

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava Hlavné mesto

Ružinovská 8, P.O. BOX 26
820 09 Bratislava 29
tel. +421 917 426 111
 
 

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Tovar predávajúceho je opísaný na internetovej stránke www.rastlinneprobiotika.sk („ďalej len „internetová stránka“). Pri každom tovare je uvedené jeho vyobrazenie, popis, cena bez DPH, cena s DPH a dostupnosť tovaru. Minimálna celková cena objednávky je 9 Eur.

Pri objednávaní tovaru cez internetovú stránku má kupujúci možnosť sa zároveň zaregistrovať. Pri registrácií si kupujúci zvolí prihlasovacie meno a heslo. V prípade úspešnej registrácie bude kupujúcemu zaslaný potvrdzujúci e-mail. Svoje údaje zadané pri registrácií a heslo si môže kupujúci po prihlásení meniť. Potvrdením registrácie kupujúci súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Tovar je možné objednávať aj bez zaregistrovania sa na internetovej stránke, vyplnením požadovaných údajov na internetovej stránke. 

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu, a to prostredníctvom e-mailu na adresu kupujúceho, z ktorého bola odoslaná objednávka). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Objednaním tovaru z internetovej stránky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo je nedostupný na sklade dodávateľa. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde. 

Všetky objednávky potvrdené predávajúcim sú záväzné. O prijatí objednávky je kupujúci automaticky informovaný elektronickou poštou e-mailom. Potvrdenie o prijatí objednávky neznamená uzatvorenie kúpnej zmluvy. Predávajúci po odoslaní tohto potvrdenia overuje dostupnosť tovaru a následne je kupujúcemu zasielané e-mailom potvrdenie objednávky. V prípade, že si kupujúci zvolil možnosť úhrady kúpnej ceny vopred prevodným príkazom na účet, bude mu v potvrdení objednávky zaslaná aj faktúra s platobnými údajmi. V potvrdení objednávky tovaru, ktorý nebol na sklade alebo sklade dodávateľa, predávajúci uvedie aj predpokladanú dodaciu lehotu.

3) Druhy dopravy

Objednaný tovar je doručovaný kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prostredníctvom Packeta Slovakia s. r. o. alebo je možné si ho prevziať osobne.

Ceny za doručenie tovaru závisia od váhy zásielky a od toho, či si kupujúci zvolí dodanie tovaru na poštu, na ktorej si zásielku následne vyzdvihne alebo si zvolí možnosť doručenia priamo na ním zadanú adresu.

Slovenská pošta:

Doručenie 1. triedou na dodaciu poštu kupujúceho:

<0,1 kg .............. 2,00 eur + 1,20 eur v prípade zaslanie na dobierku

<0,5 kg .............. 2,30 eur + 1,20 eur v prípade zaslanie na dobierku

<1 kg ................ 3,00 eur + 1,20 eur v prípade zaslanie na dobierku

<2 kg ................ 3,90 eur + 1,20 eur v prípade zaslanie na dobierku

Doručenie priamo na kupujúcim zadanú adresu:

<5 kg ................ 4,00 eur + 1,20 eur v prípade zaslanie na dobierku

Packeta Slovakia s. r. o.:

<5 kg ................ 2,50 eur + 0,60 eur v prípade zaslanie na dobierku

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (kuriér na adresu):

<2 kg ................ 3,42 eur

<3 kg ................ 3,53 eur

<4 kg ................ 3,68 eur

<5 kg ................ 4,03 eur

Platba na dobierku: do sumy 166 eur ................................ 0,69 eur

                                  od sumy 166 eur do 331 eur .............1,08 eur

                                  od sumy 331 eur do 829 eur .............1,20 eur

Ceny za doručenie sú uvedené aj v časti Doprava a platba.Cena za prepravu sa zobrazuje po pridaní produktov do košíka pri výbere spôsobu dodania. Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní.

Ku každému nákupu predávajúci zašle kupujúcemu daňový doklad na jeho e-mailovú adresu. V prípade registrácie ho má kupujúci aj k nahliadnutiu kedykoľvek v elektronickej forme po prihlásení sa na internetovú stránku.

Osobný odber:

Osobný odber je možný len pri platbe vopred a iba na nasledovnom výdajnom mieste v čase otváracích hodín:

ELVIS elektromateriál
OD Saratov, 1. posch.
Saratovská 13
841 02 Bratislava - Dúbravka
 
otváracie hodiny:
Pondelok - piatok   9:00 - 12:00  12:30 - 18:00

Sobota                    8:30 - 12:30

O pripravení tovaru na vyzdvihnutie budete informovaný prostredníctvom SMS / e-mailu. Pri vyzdvihnutí tovaru je potrebné uviesť číslo objednávky a meno objednávateľa.

Osobný odber je zdarma.

4) Záruka

Vzhľadom na to, že predávaným tovarom sú potraviny, predávajúci poskytuje záruku na tovar do dátumu „minimálnej trvanlivosti“ uvedenom na obale výrobku. Dátum minimálnej trvanlivosti je dátum, do ktorého si potravina, ak je riadne skladovaná, uchová svoje špecifické vlastnosti.

5) Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy

Vzhľadom na to, že kúpna zmluva je uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade kupujúci zašle predávajúcemu  odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. V odstúpení kupujúci uvedie,  že odstupuje od kúpnej zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je dostupný na stiahnutie tu. Odstúpenie od zmluvy musí byť odoslané najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, musí predávajúcemu do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať všetok dodaný tovar späť.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (§ 7 ods. 6 písm a) zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho). Keďže tovarom je potravina, nie je možné teda odstúpiť od zmluvy v prípade, že tovar bol kupujúcim otvorený a teda ochranný obal bol porušený!

Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu. Formulár je možné zaslať predávajúcemu elektronicky na e-mailovú adresu info@rastlinneprobiotika.sk alebo písomne na adresu uvedenú v bode 1). Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Po platnom odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

6) Doručenie tovaru

Tovar, ktorý je na sklade, je predávajúci povinný dodať kupujúcemu do 5 pracovných dní. V prípade tovaru, ktorý nie je na sklade a ani na sklade dodávateľa je termín dodania oznámený kupujúcemu v potvrdení objednávky a v tomto termíne sa mu predávajúci zaväzuje tovar aj dodať.

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné sa v takomto prípade nezvyšuje.

7) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady za tovar, možno vybrať pred výberom dopravy na internetovej stránke.

Platba vopred - pri výbere tejto možnosti obdrží kupujúci faktúru so všetkými údajmi k platbe. Tovar bude expedovať predávajúci až po obdržaní platby na jeho bankový účet.

Dobierka - objednaný tovar zašle predávajúci kupujúcemu po potvrdení objednávky a kupujúci pri prevzatí uhradí poštovému podniku kúpnu cenu za tovar.

Platba kartou - je realizovaná cez platobnú bránu spoločnosti Global Payments s.r.o. so sídlom V Olšinách 80/626, 100 00 Praha 10, IČO: 042 35 452, zapísanú v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 244453, konajúcu na Slovensku prostredníctvom svojej organizačnej zložky Global Payments s.r.o., organizačná zložka, so sídlom na Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 50 010 301. Platobná brána overí Vami zadané údaje vyžadované pre platbu. Platobná brána akceptuje väčšinu svetových platobných kariet ako Visa, Mastercard, Visa Electron, Maestro a Diners Club. Navyše akceptuje taktiež platobné metódy Google Pay a elektronickú peňaženku Masterpass. Ak sú niektoré Vami zadané údaje chybné, hneď budete na to upozornený (napr. pri nesprávne zadanom čísle karty alebo jej expirácie). Platba je spracovaná zabezpečeným spôsobom. Platobná brána Vám zobrazí výsledok transakcie a pošle ho do nášho e-shopu.

8) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý Vám bol doručený, má vady, postupujte podľa reklamačného poriadku uvedeného pod bodom 9).

9) Reklamačný poriadok

Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu na posúdenie bezodkladne po zistení vady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar predávajúcemu na adresu uvedenú v bode 1).  Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený v originálnom obale a tak, aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Kupujúci  uvedie číslo objednávky a  presne označí druh a rozsah vád tovaru. Reklamovaný tovar nie je možné zasielať predávajúcemu na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Ihneď po obdržaní reklamovaného tovaru predávajúci zašle kupujúcemu e-mailom potvrdenie o uplatnení reklamácie.

Predávajúci nezodpovedá za vady a škody vyplývajúce z používania tovaru v rozpore s pokynmi uvedenými na obale tovaru (Dávkovanie, Upozornenie).

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný e-mailom, prípadne SMS a bude mu doručený aj reklamačný protokol. Rovnako ako pri dodaní tovaru, bude kupujúci informovaný o expedícii zásielky a termíne doručenia.

10) Ochrana osobných údajov

Informácie pre dotknuté osoby v súvislosti so získavaním osobných údajov v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) nájdete tu.

11) Informácia o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporu

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na túto žiadosť kupujúceho odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu príslušnému subjektu, ktorých zoznam je dostupný na webovej stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.

Návrh musí obsahovať:

  1. a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  2. b) presné označenie predávajúceho,
  3. c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  4. d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
  5. e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
  6. f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e).

K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 zák. č. 391/2015 Z.z. a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva hospodárstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť, ak hodnota sporu nepresahuje sumu 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Ďakujem Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním týchto obchodných podmienok.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky. V prípade zmeny, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu potvrdenia objednávky predávajúcim.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre maloobchodný predaj cez e-shop sú platné od 22.03.2022.